Pozwolenie na budowę morskiej farmy wiatrowej

Budowa morskiej farmy wiatrowej to ambitny, wielowątkowy projekt, mający istotną wartość dla sytuacji energetycznej kraju. Zanim inwestorzy przystąpią do wznoszenia masztów i turbin, muszą uzyskać odpowiednią decyzję.

Taką decyzją jest pozwolenie na budowę.

 

Co trzeba przygotować?

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej jest pierwszym krokiem w procesie uzyskania pozwolenia na budowę Morskiej Farmy Wiatrowej.

Dokumentacja nie może zostać zaniedbana. Już na tym etapie musi być szczegółowa, kompletna i przede wszystkim zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz standardami branżowymi.

W jej skład wchodzą m.in.:

 • opis projektu, czyli dokładny opis planowanych prac budowlanych, włącznie z charakterystyką planowanych turbin wiatrowych, infrastruktury podmorskiej, jak również technologii używanych w projekcie;
 • analiza wpływu na środowisko, czyli dokumentacja zawierająca ocenę wpływu inwestycji na środowisko morskie, w tym faunę i florę morską, a także zastane ekosystemy;
 • plany bezpieczeństwa, czyli dokumentacja rozważająca wszelkie aspekty związane z bezpieczeństwem pracowników i środowiska, włączając w to procedury awaryjne i środki kompensacji negatywnego wpływu MFW na środowisko, do których należą m.in. ekspertyzy dotyczące:
 •  

wpływu inwestycji na obronność państwa, system zobrazowania radiolokacyjnego, obserwacji technicznej, morskiej łączności radiowe oraz kontroli służb ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP,

wpływu inwestycji na system zobrazowania radiolokacyjnego, obserwacji technicznej i morskiej łączności radiowej Straży Granicznej,

wpływu inwestycji na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków

wpływu inwestycji na Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego,

UWAGA: Ekspertyzy muszą być zatwierdzone przez odpowiednie organy w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia im ekspertyz;

 • pozwolenia i zezwolenia, ważne przede wszystkich z perspektywy samego formalnej zgodności z prawem planowanego procesu budowy, w tym również oświadczenie o o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne oraz PSZW;
 • odpowiednie certyfikaty, np. certyfikat zgodności projektowej, certyfikat dopuszczenia do eksploatacji, certyfikat bezpieczeństwa eksploatacji.
 •  

 

Czy fragment morskiej strefy ekonomicznej, przeznaczony pod MFW, jest nieruchomością?

Tutaj przy okazji rozpatrywania, czy inwestor dysponuje nieruchomością na cele budowlane, pojawia się dość ciekawy, prawny problem.

Z punktu widzenia przepisów Kodeksu cywilnego, nieruchomością są bowiem grunty oraz budynki trwale z gruntem związane.

Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy budowle znajdujące się w wyłącznej morskiej strefie ekonomicznej RP mogą być postrzegane jako nieruchomości (trwale związane z gruntem/ dnem morskim).

Zagadnienie to budzi spore wątpliwości. Próby znalezienia odpowiedzi poskutkowały nawet interpelacją poselską, skierowaną do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ministerstwo jednak – dyplomatycznie – ograniczyło się jedynie do wskazania, że jeżeli inwestor dysponuje pozwoleniem na wznoszenie lub wykorzystanie sztucznych wysp na obszarach morskich, to jest to obecnie jedyne uprawnienie do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

W konsekwencji – nawet jeżeli uznamy, że fragment strefy ekonomicznej nie stanowi nieruchomości w świetle polskiego prawa, to jednak tak powinien być on traktowany, ze wszelkimi rygorami.

Na etapie planowania i budowy MFW taka odpowiedź wydaje się wystarczająca.

Niemniej dla pełnej przejrzystości, nieścisłości powinny zostać odpowiednio uregulowane na poziomie ustawowym, aby przy tak poważnym przedsięwzięciu jak budowa MFW, nie było miejsca na wątpliwości interpretacyjne.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Po przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu obligatoryjnej aprobaty dla poszczególnych dokumentów inwestorzy muszą złożyć formalny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Właściwym organem administracji publicznej w tym zakresie jest odpowiedni terytorialnie wojewoda (w praktyce będzie to albo wojewoda pomorski, albo zachodniopomorski).

 

Decyzja – pozwolenie na budowę MFW

Po przejściu przez procedurę administracyjną i zakończeniu oceny wpływu na środowisko, organ administracji publicznej wyda decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę.

Decyzja ta może być:

  • pozytywna: oznacza zgodę na rozpoczęcie budowy,
  • negatywna: oznacza odmowę pozwolenia na budowę,
  • warunkowa: decyzja może zawierać określone warunki, które inwestorzy muszą spełnić przed rozpoczęciem budowy.

Termin na wydanie decyzji wynosi, w przypadku inwestycji w MFW, 90 dni od dnia złożenia przez inwestora odpowiedniego wniosku.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, co oznacza, że inwestor może – mówiąc obrazowo – uruchamiać maszyny.

Jednak inwestor ma jedynie na to 3 lata od momentu uzyskania pozwolenia na budowę.

Jeżeli wskazany termin upłynie, pozwolenie wygasa, a całą ścieżkę należy zaczynać od początku.

To samo dotyczy również samego PSZW, które w takiej sytuacji również wygasa.

 

Czy mogę odwołać się od decyzji?

W przypadku negatywnej decyzji, inwestorzy mogą złożyć odwołanie. Podobnie inne zainteresowane strony, jeśli nie są zadowolone z jej treści.

Odwołanie wnosi się do Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zaś samo jego rozpoznawanie powinno trwać do 60 dni od momentu wpływu do organu.

Warto podkreślić, że jeżeli wadą lub zaskarżeniem objęta jest jedynie część inwestycji, procedowaniu podlega jedynie ta część.

Pozostały zakres inwestycji nie jest wzruszalny takim odwołaniem.

 

Realizacja Inwestycji

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, inwestorzy mogą śmiało przystąpić do realizacji.

Kluczowe jest jednak przestrzeganie wszystkich warunków określonych w decyzji administracyjnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i środowiska, które inwestycja w MFW ma w istocie chronić.

 

Monitorowanie i inspekcje

Po zakończeniu budowy, organy państwowe mogą przeprowadzać regularne inspekcje, aby upewnić się, że inwestorzy przestrzegają warunków pozwolenia na budowę.

Inspekcje mają na celu zapewnienie m.in. zgodności inwestycji z przepisami oraz przede wszystkim ochronę środowiska.

 

Eksploatacja i utrzymanie

Po oddaniu morskiej farmy wiatrowej do eksploatacji, inwestorzy mają obowiązek dbać o jej utrzymanie i stale monitorować wpływ na środowisko morskie.

Obejmuje to też zarządzanie turbinami, kontrolę techniczną oraz monitorowanie wpływu na lokalny ekosystem morski.

 

Podsumowanie

Proces uzyskania pozwolenia na Budowę Morskiej Farmy Wiatrowej jest złożony i wieloetapowy. Postępowanie obejmuje wiele aspektów prawnych, technicznych i środowiskowych.

Na pocieszenie można dodać, że jest to ostatni punkt „do odhaczenia” przed faktycznymi pracami.

Dbałość o zgodność z przepisami i ochronę środowiska morskiego są przy tym kluczowe dla sukcesu projektu, a współpraca z ekspertami prawnymi i inżynierami specjalizującymi się w tej dziedzinie pozwoli na minimalizację ryzyka.

 

Opracowali:

Jakub Rodziewicz

Bartosz Sierkowski

Related Posts

Leave a Reply

Ostatnie artykuły

Ugoda sądowa bez procesu – sposób na szybkie zakończenie sporu
8 listopada 2023
Nowy podcast – PolishOffshoreWind.pl
2 października 2023
Czy można zabezpieczyć spłatę długu na doku przeciwnika?
28 września 2023

Kategoria

Aktualności

W tym miejscu będziemy przedstawiać, w nieco bardziej blogowej i przyjaznej atmosferze, aktualne wpisy dotyczące bieżącej działalności i prawniczych kwestii.

Zapraszamy też do dyskusji!