Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych klientów jest Zbroja Adwokaci sp.k. z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 11/4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 940439.

Inspektorem ochrony danych powołanym u Administratora jest Anita Sienkiewicz-Zbroja. Kontakt z iod możliwy jest pod numerem telefonu 91 488 44 22 lub mailem a.sienkiewicz-zbroja@zbrojaadwokaci.pl.

 

Administrator jest również właścicielem i operatorem strony internetowej www.zbrojaadwokaci.pl.

 

Dane osobowe klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, tzn. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a przed zawarciem umowy, jak również, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

Jeżeli klient korzysta z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.zbrojaadwokaci.pl, podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Wyrażenie zgody przez klienta jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne w celu skontaktowania się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Dane klientów przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług prawniczych przez adwokatów i aplikantów adwokackich, przy zachowaniu tajemnicy adwokackiej i zgodnie z przepisami ustawy Prawo o adwokaturze. Po zakończeniu świadczenia usług prawnych dane osobowe klienta przechowywane będą przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie zostaną usunięte, nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończenia świadczenia usług prawnych.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych klienta każdorazowo zależy od rodzaju sprawy i zakresu usług prawnych zleconych adwokatowi, jak również od obowiązków spoczywających na adwokacie, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Administrator danych osobowych przetwarzać będzie przede wszystkim takie dane jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email.

 

Dane osobowe klientów nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

 

Klient, w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania ich sprostowania, przeniesienia na rzecz innego administratora danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody – cofnięcie zgody uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy łączącej klienta z Kancelarią i jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez klienta,
  3. sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w ocenie klienta przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  4. bycia zapomnianym, tj. żądania usunięcia danych osobowych klienta lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile nie narusza to obowiązków spoczywających na Administratorze danych osobowych.

Administrator danych osobowych nie udostępnia i nie sprzedaje danych osobowych klienta podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie danych wymagane jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe klienta mogą natomiast zostać powierzone podmiot świadczącym usługi księgowe na rzecz Kancelarii, które zapewniają wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych klientów.

 

Strona internetowa www.zbrojaadwokaci.pl korzysta z plików cookies.

 

Strona internetowa www.zbrojaadwokaci.pl korzysta z zewnętrznych narzędzi dostarczanych przez serwis Google, w celu analizy ruchu na stronie. Zebrane w ten sposób dane, wśród których nie znajdują się dane osobowe, gromadzone są wyłącznie dla celów statystycznych.

 

Kancelaria zapewnia wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych klientów z zachowaniem obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO. Dane osobowe klientów zabezpieczone są m.in. poprzez korzystanie z bezpiecznego serwera poczty elektronicznej, szyfrowane nośniki danych spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa, jak również fizyczne zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.