W dążeniu do przyszłości opartej na zrównoważonej energetyce, morska energia wiatrowa staje się coraz ważniejszym elementem transformacji energetycznej. Trudno przecenić korzyści, jakie płyną z wykorzystania tej technologii dla ochrony środowiska naturalnego i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Poniżej przybliżamy w skrócie pierwszy etap procesu inwestycji w konstrukcję morskiej farmy wiatrowej.

Pozwolenie lokalizacyjne

Pozwolenie lokalizacyjne, zwane w skrócie PSZW jest pierwszą decyzją administracyjną w procesie związanym z założeniem morskiej farmy wiatrowej (dalej: MFW).

Pozwolenie to stanowi punkt wyjścia do dalszych etapów inwestycji związanych ze stworzeniem morskiej farmy wiatrowej.

Najważniejsze informacje o PSZW

PSZW – w największym skrócie – jest formalnym zatwierdzeniem wizji inwestora na całe przedsięwzięcie.

Wizja ta, musi wpisywać się w ramy obowiązującego planu zagospodarowania obszarów morskich, który stanowi bazę tego, gdzie i jak może zostać umiejscowiona farma wiatrowa.

Jak przebiega wydanie PSZW?

Właściwy organ – kiedy wniosek do niego trafi – zbada czy planowana inwestycja nie niesie za sobą potencjalnych zagrożeń dla poszczególnych sfer życia publicznego, takich jak np. obronność i bezpieczeństwo, środowisko, bezpieczeństwo żeglugi czy rybołówstwo.

Potencjalnych zagrożeń jest więcej, dlatego warto zadbać nie tylko o formalną prawidłowość wniosku ale i jego kompletność.

Przewidywana produkcja energii jest oczywiście ważna ale analiza szczegółowego wpływu inwestycji na inne sfery życia oraz jej bezpieczeństwa pozostają nie mniej istotna.

Rozpatrzeniem wniosku o wydanie PSZW zajmie się minister właściwy ds. gospodarki morskiej, a więc obecnie Minister Infrastruktury. Zanim jednak do tego dojdzie, inwestor musi zadbać, czy zawarł we wniosku jego najważniejsze elementy, tj:

 • zaproponował lokalizację,
 • wskazał powierzchnię akwenu morskiego pod lokalizację PSZW,
 • określił wartość przedsięwzięcia,
 • ocenił skutki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe inwestycji,
 • załączył plan realizacji inwestycji.

Poprawnie skompletowany wniosek podlega zaopiniowaniu przez licznych ministrów różnych resortów oraz Szefa ABW.

Na wydanie opinii ministrowie mają 90 dni. Co ważne niewydanie opinii jest równoznaczne z aprobatą wniosku.

W razie wątpliwości któregoś z ministrów lub Szefa ABW, inwestor otrzymuje listę wymagań, jakie musi spełnić dodatkowo, aby wniosek mógł zostać ostatecznie zaakceptowany.

Gorzej, jeżeli opiniujący uzna, że np. inwestycja stwarza zagrożenie dla środowiska czy gospodarki narodowej. Wtedy takiej zgody inwestor nie otrzymać nie może.

W naszych warunkach gospodarczych, inwestycja jest realizowana w wyłącznej strefie ekonomicznej (Exclusive Economic Zone). Z tego faktu wynika obowiązek Ministra Infrastruktury do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej możliwości składania innych wniosków o wydanie PSZW.

Konsekwencją jest to, że w ciągu 60 dni inni inwestorzy mogą składać swoje wnioski dotyczące tej samej lokalizacji. W takiej sytuacji Minister wszczyna tzw. postępowanie rozstrzygające.

Co decyduje o wynikach postępowania rozstrzygającego?

Przede wszystkim to, czy przedsiębiorca zamierzający założyć morską farmę wiatrową daje rękojmie prawidłowego jej funkcjonowania zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i po zakończeniu robót budowlanych.

Szczególnego znaczenia nabiera m.in.:

 • jak dane przedsięwzięcie będzie finansowane,
 • plan budowy – od kiedy do kiedy budowa będzie trwać,
 • zgodność inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • możliwości kadrowe inwestora,
 • realizacja polityki unijnej,
 • zabezpieczenie finansowe inwestycji.

Wygrywa ostatecznie ten, kto otrzyma największą ilość punktów.

Ostatnia nowelizacja ustawy o obszarach morskich RP stworzyła możliwość wyłonienia zwycięzcy przetargu w razie remisu odnośnie ilości punktów. W takim wypadku wygra ten projekt, który będzie tańszy, ale zapewni więcej energii elektrycznej (kryterium opłacalności).

Jak wygląda procedura odwoławcza?

W przypadku niezadowolenia inwestora z rozstrzygnięcia, może on – drogą administracyjną -zaskarżyć przeprowadzone postępowanie i żądać jego unieważnienia.

Po ewentualnym unieważnieniu postępowania, ówczesny zwycięzca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ministra.

Potem pozostaje już tylko ścieżka sądowa w postaci skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podsumowanie

W zasadzie procedura wydawania PSZW wydaje się prosta i logiczna.

Niestety, to tylko pozory 😉

Pamiętać trzeba jednak, że już decydując się na wejście na ścieżkę administracyjną, potencjalny inwestor musi ponieść znaczne nakłady na niezbędne badania, opinie, czy ekspertyzy.

Ostatecznie każdy z uczestników postępowania liczy na zysk, zaś zwycięzca co do danej lokalizacji może być tylko jeden.

Warto zatem już na etapie planowania całej inwestycji uwzględnić wszystkie niezbędne koszty i zweryfikować ryzyka.

Opracowali:

Jakub Rodziewicz

Bartosz Sierkowski

Related Posts

Leave a Reply

Ostatnie artykuły

Bezpieczne nabycie jachtu
12 września 2023
Uwarunkowania środowiskowe – kolejny etap inwestycji w morską farmę wiatrową
24 sierpnia 2023
Jak wygląda status prawny doku pływającego w stoczni?
4 sierpnia 2023

Kategoria

Aktualności

W tym miejscu będziemy przedstawiać, w nieco bardziej blogowej i przyjaznej atmosferze, aktualne wpisy dotyczące bieżącej działalności i prawniczych kwestii.

Zapraszamy też do dyskusji!