Obecny roku przynosi liczne zmiany w prawie pracy.

W lutym weszły w życie przepisy dotyczące kontroli trzeźwości, 7 kwietnia 2023 r. – przepisy o pracy zdalnej. A do tego jeszcze w kwietniu wejdzie w życie kolejna nowelizacja kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw wdrażająca do polskiego prawa dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych warunków pracy oraz work-life balance.

Poniżej prezentujemy najważniejsze kwestie dotyczące tej regulacji.

 

Nowa definicja pracy zdalnej

Jest to praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Może być to praca wykonywana pod adresem zamieszkania pracownika z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Praca zdalna na polecenie pracodawcy

W niektórych (szczególnych) sytuacjach pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonanie pracy zdalnej.

Te szczególne sytuacje to:

– okres obowiązywania stanu nadzwyczajnego,

– stan zagrożenia epidemicznego lub epidemii,

– okres, w którym z powodu siły wyższej pracodawca nie może zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.

 

Praca zdalna na wniosek pracownika

Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek pracownika, gdy:

– taki wniosek złoży pracownica w ciąży,

– pracownik wychowuje dziecko do 4 roku życia, 

– pracownik jest rodzicem dziecka niepełnosprawnego.

Na wniosek pracownika praca zdalna będzie mogła być wykonywana także okazjonalnie – w wymiarze do 24 dni w roku kalendarzowym.

Nowe obowiązki pracodawcy

Należą do nich:

– zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,

– pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,

– pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych,

– pokrycie innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu lub poleceniu,

– zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną niezbędnych do wykonania tej pracy szkoleń i pomoc techniczną.

Możliwe jest zastąpienie obowiązku zapewnienia przez pracodawcę materiałów i narzędzi. Pracodawca będzie miał możliwość wypłacić ryczałt lub ekwiwalent za zużycie materiałów będących własnością pracownika.

Zasady wykonywania pracy zdalnej

Zasady wykonywania pracy zdalnej powinny zostać określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i związkami zawodowymi działającymi w zakładzie pracy.

Natomiast, gdy nie dojdzie do zawarcia porozumienia, a także gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa – zasady wykonywania pracy zdalnej powinny być zawarte w regulaminie pracy zdalnej, ustalonym przez pracodawcę.

Kontrola pracy zdalnej

Kontrola będzie dokonywana w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur ochrony danych osobowych, na zasadach określonych w porozumieniu, regulaminie, poleceniu albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Wykonywanie czynności kontrolnych nie będzie mogło naruszać prywatności pracownika i innych osób, ani też utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Pracodawca będzie mógł zobowiązać pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie albo cofnie zgodę na wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi.

Kiedy praca zdalna nie będzie możliwa?

  • w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych,
  • w przypadku prac w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczanych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych,
  • w przypadku prac związanych z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych,
  • w przypadku prac związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy, a także przy pracach pylących lub powodujących intensywne brudzenie.

To tak w skrócie.

Pamiętaj o regulaminie pracy zdalnej. Najlepiej przyjaznym 🙂

 

Leave a Reply

Ostatnie artykuły

Ugoda sądowa bez procesu – sposób na szybkie zakończenie sporu
8 listopada 2023
Pozwolenie na budowę morskiej farmy wiatrowej
27 października 2023
Nowy podcast – PolishOffshoreWind.pl
2 października 2023

Kategoria

Aktualności

W tym miejscu będziemy przedstawiać, w nieco bardziej blogowej i przyjaznej atmosferze, aktualne wpisy dotyczące bieżącej działalności i prawniczych kwestii.

Zapraszamy też do dyskusji!